ICT上海交流圈【公开圈】

简介:一起分享经验、解决问题,并帮助大家更好的了解和使用华为企业产品。欢迎上海同城圈友组织技术交流线下活动哦!
加入圈子
联系管理员
89
主题
553
成员
hiking
hiking   2017-6-28   最后回复:2018-7-10 09:56
411452302
魏王联名
魏王联名   2018-12-20   最后回复:2018-12-20 17:51
5530
彭柏军
彭柏军   2018-9-28   最后回复:2019-7-19 10:10
10171
自行车
自行车   2018-9-10   最后回复:2018-9-10 17:37
9500
wuzhizhong
wuzhizhong   2018-6-13   最后回复:2018-6-13 23:45
10370
lihui9
lihui9   2018-2-13   最后回复:2018-2-13 09:38
15961
wxcx56
wxcx56   2018-2-7   最后回复:2018-3-2 19:13
17652
hh666.
hh666.   2018-1-7   最后回复:2018-1-7 11:58
15650
hiking
hiking   2017-12-8   最后回复:2017-12-24 20:04
22032
hoho
hoho   2017-12-8   最后回复:2017-12-8 09:36
21160
俺孩叫小事
俺孩叫小事   2017-11-29   最后回复:2017-11-29 10:49
19520
wlcb
wlcb   2017-11-17   最后回复:2017-11-17 18:00
25352
Huawei_Learning
Huawei_Learning   2017-11-8   最后回复:2017-11-8 18:27
22840
吹啊我的骄傲放纵
吹啊我的骄傲放纵   2017-9-29   最后回复:2017-9-29 09:37
20420
mojk1_yj
mojk1_yj   2017-9-7   最后回复:2017-9-7 11:03
19890
繁华落幕
繁华落幕   2017-8-11   最后回复:2018-3-20 15:41
32879
user_2795005
user_2795005   2017-5-6   最后回复:2017-5-24 14:22
23703
大道无情
大道无情   2017-3-17   最后回复:2017-3-17 10:51
25581
登录参与交流分享

登录参与交流分享

登录