ICT上海交流圈【公开圈】

简介:一起分享经验、解决问题,并帮助大家更好的了解和使用华为企业产品。欢迎上海同城圈友组织技术交流线下活动哦!
加入圈子
联系管理员
87
主题
537
成员
hiking   2017-6-28   最后回复:2018-7-10 09:56
402662302
彭柏军   2018-9-28   最后回复:2019-7-19 10:10
8241
魏王联名   2018-12-20   最后回复:2018-12-20 17:51
4550
自行车   2018-9-10   最后回复:2018-9-10 17:37
8440
hiking   2016-12-16   最后回复:2018-7-13 08:58
1062513
wuzhizhong   2018-6-13   最后回复:2018-6-13 23:45
9390
hiking   2016-12-12   最后回复:2018-4-9 11:04
785821
hiking   2016-12-13   最后回复:2018-4-9 11:03
862025
繁华落幕   2017-8-11   最后回复:2018-3-20 15:41
31349
wxcx56   2018-2-7   最后回复:2018-3-2 19:13
16602
lihui9   2018-2-13   最后回复:2018-2-13 09:38
14801
hh666.   2018-1-7   最后回复:2018-1-7 11:58
14560
hiking   2017-12-8   最后回复:2017-12-24 20:04
20702
hoho   2017-12-8   最后回复:2017-12-8 09:36
19920
俺孩叫小事   2017-11-29   最后回复:2017-11-29 10:49
18400
wlcb   2017-11-17   最后回复:2017-11-17 18:00
23992
Huawei_Learning   2017-11-8   最后回复:2017-11-8 18:27
21580
吹啊我的骄傲放纵   2017-9-29   最后回复:2017-9-29 09:37
19270

登录参与交流分享

登录
返回顶部