ICT上海交流圈【公开圈】

简介:一起分享经验、解决问题,并帮助大家更好的了解和使用华为企业产品。欢迎上海同城圈友组织技术交流线下活动哦!
加入圈子
联系管理员
85
主题
518
成员
hiking   2017-6-28   最后回复:2018-7-10 09:56
382402302
魏王联名   2018-12-20   最后回复:2018-12-20 17:51
3540
彭柏军   2018-9-28   最后回复:2018-9-28 14:37
6710
自行车   2018-9-10   最后回复:2018-9-10 17:37
7290
hiking   2016-12-16   最后回复:2018-7-13 08:58
998913
wuzhizhong   2018-6-13   最后回复:2018-6-13 23:45
8460
hiking   2016-12-12   最后回复:2018-4-9 11:04
766321
hiking   2016-12-13   最后回复:2018-4-9 11:03
841425
繁华落幕   2017-8-11   最后回复:2018-3-20 15:41
29639
wxcx56   2018-2-7   最后回复:2018-3-2 19:13
15452
lihui9   2018-2-13   最后回复:2018-2-13 09:38
13741
hh666.   2018-1-7   最后回复:2018-1-7 11:58
13570
hiking   2017-12-8   最后回复:2017-12-24 20:04
19442
hoho   2017-12-8   最后回复:2017-12-8 09:36
18680
俺孩叫小事   2017-11-29   最后回复:2017-11-29 10:49
17250
wlcb   2017-11-17   最后回复:2017-11-17 18:00
22672
Huawei_Learning   2017-11-8   最后回复:2017-11-8 18:27
20440
吹啊我的骄傲放纵   2017-9-29   最后回复:2017-9-29 09:37
18290
mojk1_yj   2017-9-7   最后回复:2017-9-7 11:03
18540

登录参与交流分享

登录
返回顶部