ICT上海交流圈【公开圈】

简介:一起分享经验、解决问题,并帮助大家更好的了解和使用华为企业产品。欢迎上海同城圈友组织技术交流线下活动哦!
加入圈子
联系管理员
90
主题
445
成员
hiking   2017-6-28   最后回复:2018-7-10 09:56
169042302
hiking   2016-12-16   最后回复:5 天前
582113
wuzhizhong   2018-6-13   最后回复:2018-6-13 23:45
800
hiking   2016-12-12   最后回复:2018-4-9 11:04
491421
hiking   2016-12-13   最后回复:2018-4-9 11:03
541525
繁华落幕   2017-8-11   最后回复:2018-3-20 15:41
11999
wxcx56   2018-2-7   最后回复:2018-3-2 19:13
4562
lihui9   2018-2-13   最后回复:2018-2-13 09:38
4031
hh666.   2018-1-7   最后回复:2018-1-7 11:58
4290
hiking   2017-12-8   最后回复:2017-12-24 20:04
7852
hoho   2017-12-8   最后回复:2017-12-8 09:36
7130
俺孩叫小事   2017-11-29   最后回复:2017-11-29 10:49
6870
wlcb   2017-11-17   最后回复:2017-11-17 18:00
8162
Huawei_Learning   2017-11-8   最后回复:2017-11-8 18:27
8080
吹啊我的骄傲放纵   2017-9-29   最后回复:2017-9-29 09:37
7030
mojk1_yj   2017-9-7   最后回复:2017-9-7 11:03
8380
社区管理员咕噜噜   2017-3-2   最后回复:2017-7-3 09:10
160661739
hiking   2017-3-7   最后回复:2017-6-2 07:14
17134
user_2795005   2017-5-6   最后回复:2017-5-24 14:22
13123
返回顶部